Gravatar

Jorge123's shared trades

Jorge123's shared trades:

Filtered (symbol: KEM) [clear filter]

1
Gravatar KEM
Jorge123
Sep 27, 2017 09:34
KEM long 20.57 SL 20.5

KEM price chart